Anasayfa arrow Türkçe Terimler arrow Terimler Dizini
 
   
Türkçülüğün Esasları
Türkçülüğün Özü
A) Dilde Türkçülük
B) Sanatta Türkçülük
C) Ahlaki Türkçülük
D) Hukukta Türkçülük
E) Dinde Türkçülük
F) İktisatta Türkçülük
G) Siyasette Türkçülük
H) Felsefede Türkçülük
Büyük Türkçülerden
Türkçülerden Özlü Sözler
Genel İçerik
Marşlarımız
Görsellikler
Türk Dünyası Ezgileri 1
Türk Dünyası Ezgileri 2
Türkçülük Hakkında
Tüm Dosyalar
Tüm Yazarlar
Edebiyat
Makaleler
Tepkisiz Kalma
Ağelini Öneriniz
Belge Resim

Bilgilendirme
Türküler
Görsellik
Kitap Önerileri
Büyük Türkçüler
Büyük Türkçülerden
Azınlık veya Özerk Türkler
Nutuk
Duyurular
Özlü Sözler
Yorumsuz Resimler
Siyasi Dosyalar

  :: TSK'dan ABD-İsrail Koridoru'na balyoz
  :: Emperyalizmin Tetikçileri
  :: Komünistlerin Atatürk karşıtlığı
  :: Rockefeller'den yüzyılın itirafı
  :: Ayrılma bildirisi ve Sevr
  :: İstanbul Barosu’ndan yapılan 14 maddelik açıklama
  :: Öz Yurdunda Köleleşen Türk
  :: IŞİD – ABD ilişkisinin delilleri
  :: Barzani ve Erdoğan
  :: İran Türkleri Hapislerde
  :: Hitler’in Müftüsü Hacı Emin El Hüseyni
  :: Seçsis Neden Türkiye'de Kullanılıyor?
  :: Irak’ın 16. Tugayı Peşmergeye katıldı!
  :: Türker Ertürk , ABD tertiplerini ve ABD işbirlikçilerini açıklıyor.
  :: Hava Kuvvetlerinde Tasfiye
  :: Esad'ın Ulusal Kanal Söyleşisi
Türkçe
Türkçe Adlar
Türkçe İzgileri
Hayvan Adları
Türkçe Terimler
Göktürk Yazıtları
Kuş Adları Derlemesi
Türkçe Adlar Sözlüğü
Kazakistan Türkçesi Sözlüğü
Azerbaycan Türkçesi Sözlüğü
Dosyalar
Siyasi Dosyalar
Tarihi Dosyalar
Görüntüler
Dini Dosyalar
Belge Resim
Bilimsel Dosyalar
Atatürk
Eserleri
Makaleleri
Özlü Sözleri
Atatürk Dosyaları
İletişim
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

İlgili İçerikler

Terimler Dizini

PDF Yazdır Ağhesabı

ESKİ TERİMLER DİZİNİ

A

absorban soğurgan
absorbsiyon soğurma
adiyabatik ıssız
adsorban yüzergen
adsorpsiyon yüzerme
akseleratör ivdirici
aktivasyon enerjisi etkinleşme erkesi

ESKİ TERİMLER DİZİNİ

A

absorban soğurgan
absorbsiyon soğurma
adiyabatik ıssız
adsorban yüzergen
adsorpsiyon yüzerme
akseleratör ivdirici
aktivasyon enerjisi etkinleşme erkesi
aktivite etkinlik
amalgam cıvalı alaşım
analitik kimya çözümsel kimya
analiz çözümleme
anizotropik eşyönsüz
anot artıuç
antisimetrik tersbakışımlı
anyon eksin
aparat aygıt
a priori önsel
asimetrik bakışımsız
asimtot kavuşmaz
asimtotik kavuşmaz
asit ekşit
astrofizik gökfiziği
atom öğecik
atomizasyon öğecikleşme
averaj ortalama
azeotrop eşkaynar

B

baryon ağırcık
billur kırılca
billuri kırılcal
biyofizik dirilfizik
biyokimya dirilkimya
biyopolimer dirilçoğuz

C

cihaz aygıt

D

data veri
dekompozisyon bozunma
detektör bulucu
deterjan arıtıcı
determinant belirtken
difraksiyon kırınım
difüzyon yayınım
dinamik devimbilim, devingen
dipol çiftucay
dispersiyon serpinme, serpinti
distillasyon damıtma
distorsiyon yamultma
diyagram çizge

E

effüzyon sızınım
elastik esnek
elastikiyet esneklik
elektrifikasyon kıvıllandırma
elektriklendirmek kıvlandırmak
elektrik yükü kıvıl yük
elektrod kıvıluç
elektrodinamik kıvıldevimbilim
elektrokimya kıvılkimya
elektrolit kıvılkesilgen
elektrolitik solüsyon kıvılkesimsel çözelti
elektroliz kıvılkesim
elektromanyetik teori kıvılmıknatıs kuramı
elektromanyetizm kıvılmıknatıslık
elektromotor kuvvet kıvıliter kuvvet
elektron eksicik
elektronegativite eksiçekerlik
elektrostatik kıvıldinimbilim
element öğe
empirik deneyimsel
empirizm deneyimcilik
enerji erke
enerji transferi erke atlaması
enfraruj kızılaltı
enversiyon evrilme
enzim özgen

F

faz evre
faz diyagramı evre çizgesi
fenomen görüngü
flüoresan ışınır
flüoresans ışınırlık
fonksiyon işlev
formasyon oluşum
fotoliz ışılkesim
foton ışıncık
frekans sıksayı
frekans standardı sıksayı ölçünü

G

grafik çizit
grup öbek

H

hacim oylum
hal duru
halka dolam
halkalılar dolamlılar
hareket devinim
hareketli devingen
hesap sayav
hesaplama sayavlama
heterojen çoktürel
hidroliz suylakesim
homojen tektürel
homonükleer eşöğecikli

İ

ihtimaliyet olasılık
indikatör göstergeç
indüklem irgitim
indükleme irgitim
indüksiyon irgitim
integral tümlev
interferometre girişimölçer
istatistik sayıtım
iyon yükün
iyonik yükünsel
iyonlaşma yükünleşme
izobar eşbasınç eğrisi
izokron eşoylum eğrisi
izolant iletmez
izolatör yalıtkan
izomer eşiz
izomerizasyon eşizlenme
izoterm eşsıcaklık eğrisi
izotop yerdeş
izotropik eşyönlü

J

jiroskop düzdöner

K

kalite nitelik
kalorik ısıl
kalorimetre ısıölçer
kapasite sığa
karakteristik özgü, özgelik
katalitik tezgensel
katalitik reaksiyon tezgenli tepkime
kataliz tezleştirme
katalizlemek tezgenlemek
katalizör tezgen
katot eksiuç
katyon artın
kinetik hızbilim
kinetik enerji devimsel erke
kinetik teori devimsel kuram
kohezyon içyapışkanlık
kolon dikeç, diksıra
kompleks karmaşık
kompozisyon bileşim
komütatör öndeç
kondüktör iletken
konfigürasyon konbiçim
konformasyon konoluşum
konsantrasyon derişiklik
konsantre derişik
konservasyon sakınım
kontrol denetim
konversiyon çevirtim
koordinat konsayı
koordinat sistemi konsayı dizgesi
korelasyon enerjisi kaçınım erkesi
kozmik ışınlar evren ışınları
kozmik şualar evren ışınları
kristal kırılca
kristalin kırılcal
kromatograf katmanyazar, renkseyici
kromatografi renkseme
kromofor renkveren
kutupölçer ucayölçer
kuvantum nicem

L

limit erey
lineer molekül doğrusal özdecik
lokalizasyon yerseme

M

madde özdek
manyetik mıknatıssal
manyetik rezonans mıknatıssal yankılaşım
manyetizm mıknatıslık
makromolekül iriözdecik
makroskobik iriölçekte
maksimum doruk
matris dizey
mayaözü özgen
mekanik düzenek
menzil gidim
merkezçek kuvveti özekçek kuvveti
metabolik özüştürül
mikroskobik ufakölçekte
minimum oyluk
model taslam
molallık özdemsellik
molarlık özdemlilik
moleküler grup özdecik topağı
molekül özdecik
moment kolcuk
monomer tekiz
monopol tekucay

N

nazari kimya kuramsal kimya
nötr ılın
nötralize etme ılınlama
nötron ılıncık
nötür ılın
nötürleştirme ılınlama
nükleer çekinsel
nükleik asit göze çekirdeği ekşiti
nükleon çekincik

O

oksidasyon yükseltgenme
osilatör titreşir
ozmoz geçişmez

P

paralel reaksiyonlar koşut tepkimeler
paramanyetizm dizilmıknatıslık
parametre değiştirgen
parite eşlem
parkur gidimizi
piroliz ısılkesim
plastik yoğruk
polarimetre ucayölçer
polarite ucaylık
polarizasyon ucaylanma
polarizör ucaylayıcı
polimer çoğuz
polimerizasyon çoğuzlaşma
popülasyon yığılım
potansiyel gerilim
potansiyometre gerilimölçer
pozisyon konum
pozitron artıcık
program çizeylem
protein önbesi
proton önelcik

R

radikal kökçe
radyasyon ışınım
radyasyon kimyası ışınım kimyası
radyoaktif ışınetkin
radyoaktivite ışınetkinlik
reaksiyon tepkime
reaktif ayıraç, tepkin
reaktör tepkir
redoks yükseltgenme – indirgenme
redüksiyon indirgenme
rezistans direnç
rezonans yankılaşım

S

sabit dursayı
saf arı
santrifüjleme özekkaçlama
sembol simge
sentez bireşim
separatör ayırıcı
sıra yansıra
simetri bakışım
simetrik bakışımlı
simetrikleştirme bakışımlama
sistem dizge
solubilite çözünürlük
solüsyon çözelti
solvent çözgen
spektrograf izgeçizer
spektroskop izgeölçer
spektroskopi izgebilim
standart ölçün
statik dinimbilim
süblimasyon ağınma
süspansiyon asıltı

Ş

şarj yük
şua ışın

T

tayf izge
tayfçizer izgeçizer
tayfölçer izgeölçer
tayfölçüm izgebilim
tazyik basınç
tecrübe deney
tecrübi deneysel
temperatür sıcaklık
temsil görünge
tensör gerey
teorik kimya kuramsal kimya
termal ısıl
termal enerji ısıl erke
termik ısıl
termodinamik ısıldevimbilim
termokimya ısılkimya
termometri sıcaklıkölçüm
termopil ısılpil
topoloji ilinge
transfer aktarım
transformasyon dönüştürüm
transformatör dönüştürücü
translasyon öteleme, ötelenme

Ü

ültraviyole morötesi
üstmerkezkaç üstözekkaç

V

vakum boşay
vasıf nitelik
vektör yöney
vibrasyon titreşim
viskozite ağdalık

Z

zıtmadde karşıt özdek


 
Sonraki >
 
Tavsiye Ettiklerimiz
Yasaklı Belgesel
Tebriz Türk Takımı
Tolon Paşa ve Ordusu
O.Sinanoğlu Sohbet
İthal Tohum İhaneti
Durum Çözümlemesi
Zekeriya Öz Hakkında
Kurtuluş Savaşında 2000 Kırgız
Hakikat nerede?
Etki Ajanları
Çıkışyolu Turan
Dilde Birlik ve Türklük Şuuru
TSK'yı Yıpratma Girişimleri
Siyasetimiz Nasıl Düzelir
Sivil cehalet
Türk Ülküsü
Mevlana'dan Öğütler
Kazak ve Türkiye Türkçesi
Ampulün Anlamı
Said-i Nursi'nin Gerçek Yüzü
Bor Madeni ve Önemi
İran'a şeriat nasıl geldi?
Atatürk'ün Kaleminden
Hablemitoğlu Belgeseli
Gül'ün Süreci
Gizli Mutabakat
Gladyocu İftirası
Kürt Federe Devletine
Gökşad'tan

Saçların gezerdi yüzümde eskiden

Ağlarsın

Saçların gezerdi yüzümde eskiden,

Şimdi yanaklarımda damla damlasın.

Ne çok severdim dizinde yatmayı,

Şimdi uykumu bölen keskin bıçaksın.

 

Nefesin vururdu nefesime her akşam,

Şimdi soluğumu kesen acı rüzgarsın.

Bütün dertlerim yalnız sende biterdi,

Şimdi yüreğimde kapanmaz yarasın.

 

Şehre uzak yerlerden yıldızlar sayardık,

Şimdi gökyüzünde en uzak yıldızsın.

Ne çok özledim seni anlatabilsem,

Şimdi oturup kana kana ağlarsın...

 

Çorlu, 2002

Gökşad

 

Gölgeler

Gölgeler

-I-

Ömrün gölgesi olsun ömrümün

Uzayıp gitsin ardımca

Ben gidersem bir ikindi vakti...

Ki sen bir Cuma sabahı gelirken

Ömrüm gölgesi olmuştu ömrünün

Uzayıp gitmişti ardınca...

 

Ankara, 2004

 

Gölgeler

-II-

Bütün zamanların tek suçlusu ben miyim

Üstüme bir bulutun bile gölgesi düşmez

Bu karanlık sahrada neye pervaneyim

Kapanan gözlerime bir ışık düşmez...

 

Medet ey sevgili, yandım bu çölde!

Bu nasıl bir serap, bu nasıl bir gölge?

Düştüm düşeli bu amansız hüzne

Divane yüreğim bir lahza gülmez

                                  

Ankara, 2004

 

Ahiret'te

 


 

Tanrım sen varlığı yaratansın

Canlı cansız her şeyi kuşatansın

Bir dileğim var sen bağışlayansın

Desem korkarım demesem yer beni

 

Garip gönlüm gece gündüz âhtadır

Dileğim gönlümde sana âyandır

Kusur kulundan bağış katındandır

Desem korkarım demesem yer beni

 

Bedenimi balçıktan sen halk ettin

Yüreğime dünyayı sen dar ettin

Gönlüm coştu, dilimi sen lâl ettin

Desem korkarım demesem yer beni

 

Tanrım hurilerin gözümde değil

Aşk için bir ömür yeterli değil

Hâşâ Kaynaroğlu isyanda değil

Âhirette sevdiğime ver beni

 

               Ankara, 2003

 

Sır Kapısı

Sır Kapısı

 

Kırk sır kapısı açıldı gözlerinde

Kırk ayrı yol var her kapının birinde

Her yol ağzında ayrı idam ettiler

Sade tenim kaldı saçının telinde

 

Bir tel saç ile bağladılar çenemi

Üç tas su ile yıkadılar tenimi

 

Beni gonca gül yaprağına sardılar

Musalla diye avucuna koydular

Nasıl bilirdiniz diye sordular

Sustum da dinledim başka bir alemde

 

Aşkı bilmeyenler hiç ses çıkarmadı

Mecnun dedi ki “beni utandırmadı”

 

Kaynaroğlu, adını toprağa verdin

İki kaş arasından sıratı geçtin

Lokman’ın sırrını sen âşikar ettin

Ölü müsün diri mi, bilmez hiç kimse.

 

Ankara, 2004

 

Nevruz

  

Nevruz

Gökyüzünde göç başlar vakit gece

Sultan kız batıdan doğuya göçer

Toy düğün başlar Türkistan ilinde

Sultan Nevruz önünde gergef işler

 

Bize de gel bilinmez bir saatte

Benim de ölülerim yeyip içsin

Rızkımızı bulalım bu yengi gün’de

Bütün alem Tanrı’ya secde etsin

 

Esir Türkleri unutma Sultanım

Onlar beklese de başka baharı

Birgün muhakkak biter bu zalim kış

Yine az görür Türk, koca dünyayı

 

Hazar’a muhabbet götür sultanım

Yesevi’den hikmet getir bizlere

De ki özlemiş sizi Kaynaroğlu

Gayrı dayanmazmış gönlü hasrete

Gökşad

Sivas, 1997

 

Kuşların Rüyası

Kuşların Rüyası 

Kuşların rüyasına girdim dün gece

Karar verdim bunu hep yapacağım

Hepsi de uyuyordu gözlerinde

Onları mı yoksa seni mi kıskanayım

 

Güya bir bülbül senin nefesinden

Şiirler okuyordu seher vaktinde

Şaşırdım kaldım, ses benim sesim

Dedi ki “İlham” derler buna sizin alemde

 

Rüyasında bir güvercin konup pencerene

Uzatıp kanatlarını tutundu ellerine

Şaşırdım kaldım, el benim elim

Dedi ki “Vuslat” derler buna sizin alemde

 

Bir serçe rüyasında kanat çırpıp

Su içti avuçlarından kana kana

Şaşırdım kaldım içim yanmış benim de

Dedi ki “Mecnun” derler buna sizin alemde

 

Kuşların rüyasına girdim dün gece

Gördüm ki seni seviyorum her bedende

Bir kaknus yaklaşıp kulağıma sessizce

Dedi ki “Kader” derler buna sizin alemde

 

Dedim ki “Hayrolur İnşallah...”

Gökşad 

Ankara, 2004

 

Gidişine Ağıt

 

 Mecnûn düşünde gördü Leylâ’yı bir gece:

 Ve sen, şehirlerini benim ülkeme kurdun,Pâyitahtını benim yaralı kalbime..

.Seni bir kan pıhtısı gibi elimde tuttum.

 İnsafsız rüzgârlar uğradı yurduma: 

Yağmur kar ortasında bir çöle düştüm,Kum fırtınasında tutundum saçlarına...

Sen uykudaydın, ben kâbuslar gördüm. 

Buğday tarlalarına kızgın alevler düştü: 

Çıplak ayaklı çocuklar savruldu her yana,

Çıplak ayaklı yıldızlar gibi darmadağın...

Ne olur beni de kat, beni de kat dualarına. 

Seni düşümde gördüm,  tam altı yıl önce: 

Ve sen, gözlerini giyindin Asya ceylanlarının,

Ak sakallardan miras bir huzur yüzünde...

Gezinip durdun içinde bütün damarlarımın.    

 Benim yüreğim mahşer, senin gönlün sırat: 

Zalim bir korku boğazlar sevincimi,

Gözlerim karanlık benim, senin gözlerin hayat.

Gözlerim hiç görmesin gittiğini...  

Ki o Selçuklu şehri seni bırakır mı bilmem:

 Lacivert göğünde gözlerin, bir muska gibi dururken,

Vakitsiz düşer toprağa kırkikindi yağmurları.

Bin yıllık Medrese, yeni bir Eylül’e soyunmuşken... 

Yıldızlara söyle seni geri getirsinler: 

Onlar bilir benim çekik gözlü yüreğimi.

Geçmişin saçından tut, sana yol göstersinler,

Yıldızlar bilir benim gökçe soylu düşlerimi... 

Ankara, 2003

Gökşad 

 

Gözlerin

 

Gözlerin

 

Sanki deryalara dalar giderim

Baktıkça içimi yakar gözlerin

Her şafak vaktinde çalar kapımı

İlmiği boynuma takar gözlerin

 

Mecnun’u çöllerde koyar çaresiz

Ferhad’ı dağlara salar gözlerin

Yanımda yöremde ölüm gezdirir

Benim peşimde o yeşil gözlerin

 

Başı dik dağlara yasla sırtını

Dolunay akşamı kaldır başını

Her kim ki yazarsa kişi bahtını

Ezelden alnıma yazmış gözlerin

 

Dört duvardan gayrı yerim olmadı

Kendi gölgem bana sadık kalmadı

Şu yalan dünyada yüzüm gülmedi

Benim tek servetim senin gözlerin

 

Kefenimi yeşil sarın, beyaz olmasın

Mezarımı göğe kazın yerde kalmasın

Sevdiğim gözünden yaşlar akmasın

Gider Kaynaroğlu, kalır gözlerin

 

Sivas, 1998

 
   
 
Benzer Yazılar