Alevilik sadece felsefi bir akım değildir.

Aleviliğin kendi içerisinde bir felsefesi vardır; İnsan temelli bir felsefe…

Ancak Alevilik felsefi bir akım değildir. Çünkü içerisinde ritüelleri barındırır.

Bilinmesi gereken en önemli husus Alevilik İslam’ın bir yorumlamasıdır. Bu yorumlama biçimi Oğuz/Türkmen yorumudur.

Kur’an’ı Azimüşan buna açıklık getiriyor; ‘’Biz her topluma bir ibadet şekli/biçimi/yöntemi belirledik’’ der. Bundan dolayı ‘’Alevilik bir din de değildir’’. Ancak İslam bir dindir.

Ehli Beyt torunlarının Maveraünnehir/Horasan bölgesinde yaşadıkları İslam ‘ın yorumudur Alevilik.

Bu yorumda kadın-erkek eşitliği söz konudur, bu yorumda her insanın farklı yeteneklerde yaratıldığı bilinci vardır.

Saz ile bilinç uyandırılır. Semah dönerek tüm kainatın bir nizam halinde hareket ettiği sembollerle gösterilir.

Daima mazlumdan yana olmak vardır. Uhud, Hendek, Sıffeyn, Kerbela, Pir Sultan Abdal’ın, Şeyh Bedrettin’in davasıdır…

Alevilik İslam ile alakasız diyorlarsa, nasıl oluyorda Cem ibadetlerinde okunulan Kur’an ayetleri hem de Türkçe olabiliyor?

Aleviler şöyle der;

Hamdülillah din İslam’ım

Delilim Mustafa geldi

Emirimrehberimşahım

Aliyyül Murtaza geldi /

Seyyid Nizamoğlu

Hünkar Uğurlu

1.10.2016