Terimler Dizini

ESKİ TERİMLER DİZİNİ

A

absorban soğurgan
absorbsiyon soğurma
adiyabatik ıssız
adsorban yüzergen
adsorpsiyon yüzerme
akseleratör ivdirici
aktivasyon enerjisi etkinleşme erkesi

ESKİ TERİMLER DİZİNİ

A

absorban soğurgan
absorbsiyon soğurma
adiyabatik ıssız
adsorban yüzergen
adsorpsiyon yüzerme
akseleratör ivdirici
aktivasyon enerjisi etkinleşme erkesi
aktivite etkinlik
amalgam cıvalı alaşım
analitik kimya çözümsel kimya
analiz çözümleme
anizotropik eşyönsüz
anot artıuç
antisimetrik tersbakışımlı
anyon eksin
aparat aygıt
a priori önsel
asimetrik bakışımsız
asimtot kavuşmaz
asimtotik kavuşmaz
asit ekşit
astrofizik gökfiziği
atom öğecik
atomizasyon öğecikleşme
averaj ortalama
azeotrop eşkaynar

B

baryon ağırcık
billur kırılca
billuri kırılcal
biyofizik dirilfizik
biyokimya dirilkimya
biyopolimer dirilçoğuz

C

cihaz aygıt

D

data veri
dekompozisyon bozunma
detektör bulucu
deterjan arıtıcı
determinant belirtken
difraksiyon kırınım
difüzyon yayınım
dinamik devimbilim, devingen
dipol çiftucay
dispersiyon serpinme, serpinti
distillasyon damıtma
distorsiyon yamultma
diyagram çizge

E

effüzyon sızınım
elastik esnek
elastikiyet esneklik
elektrifikasyon kıvıllandırma
elektriklendirmek kıvlandırmak
elektrik yükü kıvıl yük
elektrod kıvıluç
elektrodinamik kıvıldevimbilim
elektrokimya kıvılkimya
elektrolit kıvılkesilgen
elektrolitik solüsyon kıvılkesimsel çözelti
elektroliz kıvılkesim
elektromanyetik teori kıvılmıknatıs kuramı
elektromanyetizm kıvılmıknatıslık
elektromotor kuvvet kıvıliter kuvvet
elektron eksicik
elektronegativite eksiçekerlik
elektrostatik kıvıldinimbilim
element öğe
empirik deneyimsel
empirizm deneyimcilik
enerji erke
enerji transferi erke atlaması
enfraruj kızılaltı
enversiyon evrilme
enzim özgen

F

faz evre
faz diyagramı evre çizgesi
fenomen görüngü
flüoresan ışınır
flüoresans ışınırlık
fonksiyon işlev
formasyon oluşum
fotoliz ışılkesim
foton ışıncık
frekans sıksayı
frekans standardı sıksayı ölçünü

G

grafik çizit
grup öbek

H

hacim oylum
hal duru
halka dolam
halkalılar dolamlılar
hareket devinim
hareketli devingen
hesap sayav
hesaplama sayavlama
heterojen çoktürel
hidroliz suylakesim
homojen tektürel
homonükleer eşöğecikli

İ

ihtimaliyet olasılık
indikatör göstergeç
indüklem irgitim
indükleme irgitim
indüksiyon irgitim
integral tümlev
interferometre girişimölçer
istatistik sayıtım
iyon yükün
iyonik yükünsel
iyonlaşma yükünleşme
izobar eşbasınç eğrisi
izokron eşoylum eğrisi
izolant iletmez
izolatör yalıtkan
izomer eşiz
izomerizasyon eşizlenme
izoterm eşsıcaklık eğrisi
izotop yerdeş
izotropik eşyönlü

J

jiroskop düzdöner

K

kalite nitelik
kalorik ısıl
kalorimetre ısıölçer
kapasite sığa
karakteristik özgü, özgelik
katalitik tezgensel
katalitik reaksiyon tezgenli tepkime
kataliz tezleştirme
katalizlemek tezgenlemek
katalizör tezgen
katot eksiuç
katyon artın
kinetik hızbilim
kinetik enerji devimsel erke
kinetik teori devimsel kuram
kohezyon içyapışkanlık
kolon dikeç, diksıra
kompleks karmaşık
kompozisyon bileşim
komütatör öndeç
kondüktör iletken
konfigürasyon konbiçim
konformasyon konoluşum
konsantrasyon derişiklik
konsantre derişik
konservasyon sakınım
kontrol denetim
konversiyon çevirtim
koordinat konsayı
koordinat sistemi konsayı dizgesi
korelasyon enerjisi kaçınım erkesi
kozmik ışınlar evren ışınları
kozmik şualar evren ışınları
kristal kırılca
kristalin kırılcal
kromatograf katmanyazar, renkseyici
kromatografi renkseme
kromofor renkveren
kutupölçer ucayölçer
kuvantum nicem

L

limit erey
lineer molekül doğrusal özdecik
lokalizasyon yerseme

M

madde özdek
manyetik mıknatıssal
manyetik rezonans mıknatıssal yankılaşım
manyetizm mıknatıslık
makromolekül iriözdecik
makroskobik iriölçekte
maksimum doruk
matris dizey
mayaözü özgen
mekanik düzenek
menzil gidim
merkezçek kuvveti özekçek kuvveti
metabolik özüştürül
mikroskobik ufakölçekte
minimum oyluk
model taslam
molallık özdemsellik
molarlık özdemlilik
moleküler grup özdecik topağı
molekül özdecik
moment kolcuk
monomer tekiz
monopol tekucay

N

nazari kimya kuramsal kimya
nötr ılın
nötralize etme ılınlama
nötron ılıncık
nötür ılın
nötürleştirme ılınlama
nükleer çekinsel
nükleik asit göze çekirdeği ekşiti
nükleon çekincik

O

oksidasyon yükseltgenme
osilatör titreşir
ozmoz geçişmez

P

paralel reaksiyonlar koşut tepkimeler
paramanyetizm dizilmıknatıslık
parametre değiştirgen
parite eşlem
parkur gidimizi
piroliz ısılkesim
plastik yoğruk
polarimetre ucayölçer
polarite ucaylık
polarizasyon ucaylanma
polarizör ucaylayıcı
polimer çoğuz
polimerizasyon çoğuzlaşma
popülasyon yığılım
potansiyel gerilim
potansiyometre gerilimölçer
pozisyon konum
pozitron artıcık
program çizeylem
protein önbesi
proton önelcik

R

radikal kökçe
radyasyon ışınım
radyasyon kimyası ışınım kimyası
radyoaktif ışınetkin
radyoaktivite ışınetkinlik
reaksiyon tepkime
reaktif ayıraç, tepkin
reaktör tepkir
redoks yükseltgenme – indirgenme
redüksiyon indirgenme
rezistans direnç
rezonans yankılaşım

S

sabit dursayı
saf arı
santrifüjleme özekkaçlama
sembol simge
sentez bireşim
separatör ayırıcı
sıra yansıra
simetri bakışım
simetrik bakışımlı
simetrikleştirme bakışımlama
sistem dizge
solubilite çözünürlük
solüsyon çözelti
solvent çözgen
spektrograf izgeçizer
spektroskop izgeölçer
spektroskopi izgebilim
standart ölçün
statik dinimbilim
süblimasyon ağınma
süspansiyon asıltı

Ş

şarj yük
şua ışın

T

tayf izge
tayfçizer izgeçizer
tayfölçer izgeölçer
tayfölçüm izgebilim
tazyik basınç
tecrübe deney
tecrübi deneysel
temperatür sıcaklık
temsil görünge
tensör gerey
teorik kimya kuramsal kimya
termal ısıl
termal enerji ısıl erke
termik ısıl
termodinamik ısıldevimbilim
termokimya ısılkimya
termometri sıcaklıkölçüm
termopil ısılpil
topoloji ilinge
transfer aktarım
transformasyon dönüştürüm
transformatör dönüştürücü
translasyon öteleme, ötelenme

Ü

ültraviyole morötesi
üstmerkezkaç üstözekkaç

V

vakum boşay
vasıf nitelik
vektör yöney
vibrasyon titreşim
viskozite ağdalık

Z

zıtmadde karşıt özdek