Gazi'ye İstida

Gazi'ye İstida

Bu yurt mahrum güzellikten, ümrandan...
Köylülerin nasibi yok irfandan,
Ey kurtaran bizi zalim Yunan'dan!
Kurtar bizi birçok düşmandan!


Medeniyet, gerçi bize uzaktır,
Mefkûremiz güneş kadar parlaktır,
Bütün millet yükselmeğe müştaktır:
Kurtar bizi cehaletten, noksandan!

Mektep, müze, darülfünun isteriz,
Terakkimiz her an koşsun isteriz,
Halkçılığa uyan kanun isteriz.
Kurtar bizi bu karanlık zindandan.

Sen dahisin, buna çoktan inandık:
Mefkûresiz rehberlerden pek yandık.
Garpta şarklı yaşayıştan usandık:
Kurtar bizi beynelmilel hüsrandan!

Sürümüzde bir kurt çoban kalmasın,
Tepemizde gizli düşman kalmasın,
Düşmanların dostu hakan kalmasın;
Kurtar bizi bu yaldızlı yılandan!

Abdülhamit gerçi Kızıl Sultandı,
Buna nispet yine o bir insandı...
Çok masumlar fetvasına aldandı:
Kurtar bizi artık kara sultandan!

Ziya Gökalp