İlkelerimiz

Ağelimiz, Anayasa’nın başlangıç hükümlerinde yer alan;

“Hiçbir faaliyetin Türk millî menfaatlerinin, Türk varlığının, Devleti ve ülkesiyle bölünmezliği esasının, Türklüğün tarihî ve manevî değerlerinin, Atatürk milliyetçiliği, ilke ve inkılâpları ve medeniyetçiliğinin karşısında korunma göremeyeceği ve lâiklik ilkesinin gereği olarak kutsal din duygularının, Devlet işlerine ve politikaya kesinlikle karıştırılamayacağı;”

“Topluca Türk vatandaşlarının millî gurur ve iftiharlarda, millî sevinç ve kederlerde, millî varlığa karşı hak ve ödevlerde, nimet ve külfetlerde ve millet hayatının her türlü tecellisinde ortak olduğu, birbirinin hak ve hürriyetlerine kesin saygı, karşılıklı içten sevgi ve kardeşlik duygularıyla ve “Yurtta sulh, cihanda sulh” arzu ve inancı içinde, huzurlu bir hayat talebine hakları bulunduğu;”

ilkeleri ile yine Anayasanın değiştirilemeyecek ve değiştirilmesi teklif edilemeyecek hükümleri olan

“Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir.”

“Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir.Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır.Millî marşı “İstiklal Marşı”dır.Başkenti Ankara’dır.”

hükümlerine ve Atatürk ilke ve inkilaplarına gönülden bağlıdır.

Ağelimiz, bireysel gelişimin toplumsal gelişme için önemli olduğunun farkındadır,bu sebeple kültürel alanda faliyet gösterir.

Görev alanlar doğruluk, dürüstlük, sadakat, ülkülü olma, ilkeli çalışma ve saygılı tavırlarda bulunma erdemlerine sahip olmalıdır.

Katılımcılarımız “mevzu bahis olan vatansa, gerisi teferruattır” anlayışıyla Türk Milleti için önemli olan her konuyla yılmadan ilgilenir ve Türk milleti'nin çıkarlarını,bireysel çıkarların önünde tutar.

Her hâlde haktan ve Türk Milleti'nden yanadır.

Kısa ve uzun vâdeli hedeflerimiz;

  • Tam Bağımsız Türkiye 
  • Birleşik ve Eşgüdümsel  Türk Dünyası 
  • Ortak ve Arı Türkçe 
  • Toplumcu Anlayışın Yaygınlaşması 
  • Milli Eğitimin Yeniden Millileşmesi 
  • Kültürel Eritim ve Misyonerlikle Mücadele